นาย อภิชาติ สัตตรัตน์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]