นาย ธนพล สมใจเพ็ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยี […]