นางสาว สมิตรา เกตุสุริยงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาข […]