นางสาว เสาวลักษณ์ สมานพงษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาข […]