นาย ทรงวุฒิ สนธิทรัพย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศว […]