นางสาว กรรณิกา สกุลใหญ่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อ […]