นางสาว สกุลทิพย์ พรหมสว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออ […]