นาย กิตติคุณ ศานติกรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศ […]