นางสาว ยุพา ศรีเพชรดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาห […]