นางสาว กาญจนา ศรีนวลจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเ […]