นางสาว วิภาวี ศรีชัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]