นาย โสภณ ศรีคำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขา […]