นางสาว จิรายุ วิรุฬพอจิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]