นางสาว รุจิรา วิญญูชัย คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-การ […]