นางสาว วาสินี ขนอม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา คหกรรม […]