นาย พิเชฏฐ์ วงศ์อินทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิชา […]