นางสาว เจนจิรา ลีประเสริฐสุนทร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออ […]