นางสาว ทิพวัลย์ ลิ่มพานิช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]