นาย ปารียาวีณ์ ลิขิตยิ่งวรา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สา […]