นางสาว โซฟีน่า ลาวัง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ผ้าแ […]