นาย ฤทธิชัย กระพันพงศ์สกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาข […]