นาย รัตน์ชตะ อินทรวิศิษฏ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]