นาย รัตนเวศ ถึกป่าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สา […]