นาย ขจรศักดิ์ รัตนเวทิน คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-กา […]