นาย ภาคภูมิ รัตนปหาด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส […]