นางสาว จันจิรา รัตนนันทเดช คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด […]