นางสาว สุพัตรา รักษายศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา วิ […]