นางสาว สุพัตรา ระย้าเพชร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]