นางสาว พลอยชมพู รอดรักษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]