นาย ยศกร ทรัพย์มี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา […]