นางสาว จริยา มีจุ้ย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหาร […]