นางสาว มานิตา ลิขิตสายชล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟ […]