นางสาว มัทนี โกละภะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]