นางสาว รุจิรา มังคละ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ผ้าแ […]