นางสาว จุติพร มะลิซ้อน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เท […]