นาย จักราวุธ ภู่เสม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหาร […]