นางสาว ภาสุรีย์ นิ่มเชื้อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]