นาง วารุณี ภาพย์เสนีย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ ร […]