นาย ภัทรพงศ์ เพชรเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]