นางสาว รัศมี พิมสาย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]