นางสาว สายชล พิมลรักษากุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแ […]