นางสาว จิราภรณ์ พิชัยไพบูลย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจั […]