นาง พรรษชล พิชยภิญโญ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ ระด […]