นางสาว พาณิภัค บริบูรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ […]