นางสาว พาณิตาวิ์ ด้วงเกต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]