นาย วิฑูรย์ พันธุ์จ้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]