นางสาว อัมพิกา พฤกษมหาศาล คณะศิลปศาสตร์ สาขา การโรงแรม […]