นางสาว ยุพา พงษ์จันทร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั […]