นางสาว ทิพวรรณ ผุดผ่อง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั […]