นาย วชิรวิทย์ ปาลโมกข์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]